Print deze pagina

Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet is een flexibele vorm van lenen. De kredietlimiet hebt u vooraf samen met uw adviseur bepaald, volgens de afgesproken voorwaarden.

Het voordeel van het doorlopend krediet is dat u alléén rente betaalt over het opgenomen bedrag. En als u méér wilt aflossen, kan dat boetevrij en zonder bijkomende kosten. De rente stellen we bij de aanvang van het krediet vast maar kan gedurende de looptijd gewijzigd worden. Het nadeel is dat bij de aanvang van het krediet de rente wordt vastgelegd, maar deze kan gedurende looptijd wijzigen. Als de rente stijgt, is het bedrag dat u aflost kleiner.

Toelichting op variabele rente
Voor een Doorlopend Krediet betaalt u een variabele rente. Deze rente is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • een vergoeding van de kosten die wij zelf moeten maken om geld in te kopen (fundingkosten)
  • een vergoeding voor het risico dat klanten ons niet terugbetalen (kredietrisico): de risico-opslag
  • een vergoeding van onze kosten en die van de tussenpersoon
  • een winstopslag (de vergoeding voor onze aandeelhouder voor het ter beschikking stellen van kapitaal)
Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Dit wordt hierna toegelicht.

Fundingkosten
Doorlopende kredieten zoals die van u worden steeds voor korte periodes (enkele maanden) gefinancierd op de geldmarkt. Dat komt doordat u geld kan opnemen wanneer u dat wenst (uiteraard tot de overeengekomen kredietlimiet) en doordat u kunt aflossen wanneer en zo veel als u wilt. (U kunt uw doorlopend krediet zelfs op ieder gewenst moment zonder kosten beëindigen.) Het flexibele karakter van doorlopende kredieten leidt tot variabele fundingkosten. Door ons verstrekte doorlopende kredieten (werden geheel en) worden voor het grootste deel gefinancierd door onze moedermaatschappij, Crédit Agricole, die – op haar beurt – gelden aantrekt op de interbancaire geldmarkt. Naast een basisrente (een gewogen gemiddelde van de één-, twee en driemaands Euribortarieven) betaalt ons Franse moederbedrijf voor deze gelden ook een liquiditeitsopslag. De liquiditeitsopslag is hoger voor kredieten van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit.

Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten en hoe hoger de door ons aan u in rekening gebrachte variabele rente. En andersom: hoe lager de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe lager onze fundingkosten en hoe lager de door ons aan u in rekening gebrachte variabele rente.

In de periode van begin 2006 tot medio 2008 liepen de één-, twee- en driemaands Euribortarieven sterk op. Door de verhoging van de basisrente moesten wij de variabele rente enkele malen verhogen.

In de tweede helft van 2008 zette een daling van de één-, twee- en driemaands Euribortarieven in. Tegelijkertijd begonnen banken elkaar op de geldmarkt - gedwongen door de kredietcrisis - steeds hogere liquiditeitsopslagen in rekening te brengen. Deze liquiditeitsopslagen bedroegen voorheen altijd minder dan 0,5 procentpunt en liepen toen op tot 1 à 2 procentpunt(en) met uitschieters naar 3 à 4 procentpunten. Door deze ontwikkelingen moesten wij de variabele rente verhogen.

Vanaf december 2008 daalden de één-, twee- en driemaands Euribortarieven. Daardoor konden wij de variabele rente verlagen. Vanaf begin 2010 was er weer sprake van een sterke stijging van de totale fundingkosten, hetgeen leidde tot een verhoging van de variabele rente.

Medio 2011 zette een daling van de één-, twee- en driemaands Euribortarieven in. Daarna zijn de fundingkosten toegenomen doordat ons Franse moederbedrijf haar financiering eind 2013 verminderde en wij ook bij een andere partij (ABN AMRO Bank) gelden aantrokken voor de financiering van onze doorlopend-krediet-portefeuille. De kosten van deze externe financiering waren hoger dan die van het Franse moederbedrijf. Daarnaast ging ons Franse moederbedrijf begin 2014 haar fundingkosten op een andere manier doorbelasten, hetgeen de funding voor ons duurder maakte.

Sinds medio 2014 is er weer een dalende trend in de fundingkosten (met name door het verder teruglopen van de één-, twee- en driemaands Euribortarieven) .

Risico-opslag
De risico-opslag die wij aan u in rekening brengen, is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van het krediet. Voor de beoordeling van het kredietrisico zijn onder meer uw persoonlijke financiële situatie en uw gezinssituatie van belang. Op basis hiervan wordt u op het moment van de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde risico-klasse. Daarnaast is de hoogte van de in rekening gebrachte risico-opslag afhankelijk van de hoogte van het verleende krediet.

Ook het betaalgedrag van andere klanten in de risico-categorie waarin u bent ingedeeld, kan leiden tot een wijziging van de rente.

Vragen?
Hebt u vragen over uw lening? Dan kun u terecht bij uw adviseur. Die helpt u graag verder.